VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDÁVAJÚCEHO

Článok 1.

Všeobecné informácie o predávajúcom a orgáne dozoru

1. Predávajúcim na účely týchto všeobecných obchodných podmienok je: Obchodné meno: S L T , spol. s.r.o.

IČO: 36 312 738
Sídlo: Zakvášov 1503/20, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Lednický, konateľ
SLT spol. s r.o.
Zapísaný v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 12008/R
E-mail: predaj@slt.sk
Telefónne číslo: +421 42 4325 352

(ďalej len „predávajúci“).

2. Orgán výkonu dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a orgán dohľadu nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“) je:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Odbor výkonu dozoru
Sídlo: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Telefónne číslo: 032/640 01 09
Faxové číslo: 032/640 01 08

(ďalej len „SOI“).

Článok 2.

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov
 • Tieto všeobecného obchodné podmienky upravujú:
  • proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom webového sídla predávajúceho
  • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom webového sídla predávajúceho
  • práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. kupujúceho a predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať tovar kupujúcemu a záväzok kupujúceho zaplatiť dojednanú kúpnu cenu
 • Skratkou VOP sa rozumejú všeobecné obchodné podmienky.
 • Webovým sídlom predávajúceho je https://www.slt.sk
 • Účelom týchto VOP v spojení s informáciami obsiahnutými na webovom sídle predávajúceho je splnenie povinností predávajúceho vo vzťahu k spotrebiteľovi v zmysle ust. § 10a zákona o ochrane spotrebiteľa a ust. § 3 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 • Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie Kúpna zmluva, ak nie je výslovne určené inak. 6. Zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim napĺňa legálnu definíciu zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle ust. § 2 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 • Objednávka je prejav vôle kupujúceho uzatvoriť Zmluvu.
 • Tovar je predmet Zmluvy ponúkaný predávajúcim prostredníctvom webového sídla. Tovarom sa rozumejú ložiská, klinové remene, guferá, mazivá a ďalší tovar, ktorý súvisí s ložiskami. 9. Predajnou cenou sa rozumie celková cena za predmet kúpnej zmluvy bez ceny dopravného. 10. Dopravným sa rozumejú náklady spojené s odoslaním a doručením tovaru kupujúcemu. 11. Predávajúci pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene a na svoj účet.
 • Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá je na účely Zmluvy v postavení kupujúceho, a ktorej tento tovar neslúži na výkon podnikania.
 • Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, prípadne subjekt, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak kupujúci koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, tieto VOP sa na vzťah medzi ním a predávajúcim neuplatňujú.

Článok 3.

Objednávka a uzavretie Zmluvy
 • Právny vzťah založený Zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, ak je spotrebiteľom, sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri rešpektovaní zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 • Právny vzťah založený Zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 • Kupujúci si objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom webového sídla, a to podľa podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto VOP.
 • Popis tovaru, jeho základné vlastnosti, fotografia tovaru, cena bez dopravného a jeho dostupnosť na sklade sú uvedené na webovom sídle pri tom ktorom tovare.
 • Po potvrdení kolónky s názvom „Do košíka“ je tovar automaticky vložený do nákupného košíka konkrétneho kupujúceho. Pri vytváraní objednávky je tento nákupný košík kedykoľvek prístupný k nahliadnutiu kupujúcemu, a to aj po navrátení do ponukového listu. 6. Kupujúci je povinný vo svojej objednávke vybrať spôsob platby a potvrdiť ho označením príslušnej kolónky. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:
  • prevodom na bankový účet predávajúceho v tvare IBAN: SK95 1100 0000 0029 4005 4438
  • platba na dobierku.
  Pri platbe na dobierku sa predávajúci zaväzuje po potvrdení objednávky tovar zabaliť a zabezpečiť jeho dodanie na miesto určené kupujúcim.
 • Ak je požadované miesto dodania odlišné od miesta bydliska, miesta podnikania, prípadne sídla kupujúceho, kupujúci uvedie tieto skutočnosti v objednávke vyplnením príslušných políčok. 7. Vzťah medzi predávajúcim a prepravnou spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. je založený zmluvou o preprave a v rovine ochrany osobných údajov je tento právny vzťah upravený zmluvou o spracúvaní osobných údajov v zmysle ust. § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 • Dokončenie objednávky kupujúci realizuje zakliknutím na odkaz „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred uvedeným úkonom je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a potvrdiť toto oboznámenie sa zakliknutím na odkaz „Prečítal som si a súhlasím s týmito VOP“.
 • Potvrdením objednávky stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru a celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný uhradiť.
 • Predávajúci po potvrdení tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke, znenie VOP a reklamačný poriadok, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
 • Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením potvrdenia o prijatí objednávky, znenia VOP, reklamačného poriadku. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru, ktorého vlastnosti sú vyšpecifikované v ponukovom liste pri každom tovare jednotlivo, predávajúcim a záväzok kupujúceho zaplatiť cenu tam uvedenú a prevziať tovar od prepravnej spoločnosti, prípadne si tovar vyzdvihnúť priamo v kamennej predajni predávajúceho na adrese S L T , spol. s.r.o., Zakvášov 1503/20, 017 01 Považská Bystrica.

Článok 4.

Práva a povinnosti predávajúceho
 • Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči prostredníctvom e-mailu; d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list a faktúru).
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a uhradená kúpna cena bude vrátená v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok 5.

Práva a povinnosti kupujúceho
 • Kupujúci bol predávajúcim oboznámený o tom, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 • Kupujúci je povinný:
  • prevziať objednaný tovar
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 • Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 • Kupujúci má právo odvolať, resp. stornovať odoslanú objednávku do momentu jej vybavenia, t.j. odoslania na dodaciu adresu.

Článok 6.

Platobné a dodacie podmienky
 • Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:
  • prevodom na bankový účet predávajúceho v tvare IBAN: SK95 1100 0000 0029 4005 4438
  • platba na dobierku
 • Predávajúci sa zaväzuje expedovať objednaný tovar v čo najkratšom čase, spravidla do 48 hodín od vytvorenia objednávky. Pri každom tovare je uvedená aj jeho dostupnosť. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.
 • Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu uvedenú ako dodacia adresa. Dodanie tovaru bude uskutočnené prepravnou spoločnosťou DPD. Po expedovaní tovaru bude kupujúci o tomto kroku informovaný e-mailom.
 • V prípade, ak si kupujúci tovar od prepravnej spoločnosti neprevezme alebo jeho prevzatie odmietne, predávajúcemu vznikne nárok na náhradu nákladov spojených s doručením tovaru, a to prvého i opakovaného doručenia. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.
 • Kupujúci sa zaväzuje uhradiť náklady na doručenie tovaru, ktoré sú predávajúcim určené vo výške 4.00,- EUR s DPH pri platbe vopred a vo výške 4.80,- EUR s DPH pri platbe dobierkou kuriérovi.
 • Kupujúci si môže tovar prevziať aj v kamennej predajni predávajúceho, ktorej adresa je totožná so sídlom predávajúceho.

Článok 7.

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy
 • Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
 • Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže rovnako použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy, ktorá je zverejnená na webovom sídle predávajúceho. 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
 • Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy.
 • Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Článok 8.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 • Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Článok 9.

Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy
 • Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adresu S L T , spol. s.r.o., Zakvášov 1503/20, 017 01 Považská Bystrica. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak neposkytol spotrebiteľovi informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
 • Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.
 • Uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať pre spotrebiteľa za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
 • Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ.
 • Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

Článok 10.

Spracúvanie osobných údajov
 • Právny vzťah medzi predávajúcim ako prevádzkovateľom a kupujúcim ako fyzickou osobou, nepodnikateľom, ktorej osobné údaje sú spracúvané, je regulovaný zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 • Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidencie subjektov zmluvných vzťahov spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia subjektov zmluvných vzťahov.
 • Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely vyhotovenia faktúr a iných daňových dokladov spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska. Účelom spracúvania osobných údajov je Spracovanie účtovných dokladov.
 • Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidencie doručených a prijatých správ v elektronickej podobe spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh a ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, e-mail, IP adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia doručenej a prijatej pošty v elektronickej podobe.
 • Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidencie telefónnych a e mailových kontaktov spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia telefónnych a e-mailových kontaktov.
 • Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely hardvérového a softvérového zabezpečenia spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, dodacia adresa, údaje z platobnej brány, IP adresa a osobné údaje zákazníka, ktoré uvádza v správe pre prevádzkovateľa. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia na účely hardvérového a softvérového zabezpečenia.
 • Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidovania reklamácií spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, a síce spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, adresa trvalého bydliska. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia o reklamáciách a odstúpeniach od zmluvy.
 • Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely zlepšovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom využívaním cookies súborov spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: IP adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia dostupných dátových súborov- cookies na účely zlepšovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom, na marketingové účely a na vytváranie štatistík, za účelom pochopenia potrieb návštevníkov webového sídla v spolupráci so službou Google Analytics.
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v z. n. p.

Článok 11.

Záverečné ustanovenia
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na webovom sídle predávajúceho.
 • Tieto VOP predstavujú nevyhnutnú súčasť zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, pričom akýkoľvek odklon od predmetných ustanovení je možný len po vzájomnom písomnom dojednaní zmluvných strán.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok zverejnený na webovom sídle predávajúceho.
 • Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Občianskeho zákonníka a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom.
 • Objednávateľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Považskej Bystrici dňa 25.1.2021

S L T, spol s r. o.

štatutárny orgán Ing. Štefan Lednický

Menu